پورتال سازمان آموزش وپرورش استان کرمانشاه
اخبار مهم:
هشدارهای پلیسی

هشدارهای پلیسی (سخنی با والدین)
زمانی که نوجوان شما مرتکب خطایی می شود سعی کنید خونسردی خود را حفظ کرده وشرایط سنی وبحران های رشدی وی از جمله مسائل خاص دوران بلوغ را در نظر داشته باشید ومانند یک برزگسال از وی انتظار تجزیه وتحلیل نداشته باشید واورا در مورد رفتارهای اشتباهی که مرتکب می شود صددرصد گناهکار ندانید.
در بدترین شرایط نیز در عین حال که انتظار خطاهایی که از او سر زده رسیدگی می کنید به عنوان والدین واعضای خانواده حامی وپشتیبان فرزند خود بمانید.
هرگز فرزند خودرا که تجربه اندکی در رابطه با افراد دارد به تنهایی ودور از خانواده رها نکنید.
سعی کنید تلاش شما در جهت بازگرداندن فرزند به مسیر صحیح وجلوگیری از تکرار خطا واشتباه باشد نه اینکه به گونه ای رفتار کنید تا نوجوان را در مسیر اتخاذ تصمیمات خطرناک تر قرار دهید.
مسئولیت رفتارهای اشتباه نوجوان در سن بلوغ به عهده ی والدین می باشد . این وظیفه ی والدین است که تازمان رسیدن فرزند به سن رشد وتوانمندی در تجزیه وتحلیل درست مسائل از اوحمایت کرده وزمینه های آسیب وصدمات روحی وعاطفی را از او دور کنند.
عشق ورزی و وابستگی عاطفی در دختران نوجوان در سن بلوغ حقیقی بوده واز صمیم قلب دلبسته می شوند وبه همین دلیل برای رسیدن به فرد مورد علاقه خود دست به هرکار اشتباهی می زنند . سعی کنید به جای تحقیر وسرزنش وسرکوب عواطف وی احساسات وهیجانات فرزند خودرا متوجه فعالیت هایی نظیر کارهای هنری ، ورزشی ویا رقابت های درسی کنید تا این دوره بحران بدون آسیب به نوجوانانتان طی شود.
دوست وهمراه نوجوانانتان باشید تا درصورت بروز درگیری عاطفی شما اولین کسی باشید تا در مورد علایقش با شما حرف بزند واز شما مشورت بخواهد نه از دوستان وهم کلاسی های بی تجربه اش .

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه