پورتال سازمان آموزش وپرورش استان کرمانشاه
اخبار مهم:
بخشنامه احتساب سنوات خدمت ایام حق التدریس

شایسته است با رعایت دقیق مفاد بخشنامه مذکور و سایر ضوابط اقدام لازم معمول فرمایید. به منظور حسن اجرای بخشنامه ،توجه آن مدیریت / اداره را به موارد ذیل معطوف می دارد.
1- معلمان حق التدریس که با سمت آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی تربیتی، مشاور تحصیلی و مراقب سلامت به تدریس اشتغال داشته و در آموزش وپرورش استخدام و تا تاریخ 5 / 2 / 96 در وزارت آموزش وپرورش اشتغال داشته اند، مشمول این قانون می باشند.
2- مفاد قانون یاد شده به معلمانی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون بازنشسته شده و یا به سایر دستگاهها و نهادها انتقال یافته اند و یا در مدارس غیر انتفاعی اشتغال داشته اند، قابل تسری نمی باشد.
3- معلمان حق التدریس باید دارای ابلاغی رسمی حق التدریس از سوی مقام صلاحیت دار«مدیریت/ اداره آموزش و پرورش» بوده و بر اساس ساعت قید شده در ابلاغ مربوط انجام وظیفه و از اعتبار دولتی حقوق«حق التدریس» دریافت نموده باشند. بنابراین احتساب ایام تعطیلات نوروزی و تابستانی منوط به داشتن ابلاغ ودریافت حق التدریس از اعتبار دولتی می باشد.
4- ملاک محاسبه ساعت تمام وقت موظف هفتگی و سالانه برمبنای بند «10» بخشنامه«5 / 710 - 10 / 3 / 96 »می باشد و درصورتی که مجموع ساعات حق التدریس افراد مشمول به میزان ساعت تعیین شده برسد به میزان یکسال قابل محاسبه می باشد. بدیهی است خدمت کمتر ازساعات مذکور به تناسب ماه وروز قابل احتساب است.

5- مهلت مقرر درقانون به مدت یکسال و از تاریخ 5 / 2 / 96 لغایت 5 / 2 / 97 می باشد، بنابراین ضرورت دارد همکاران ذینفع درمهلت مقرر درخواست خود را برابر «فرم شماره 1» ارایه نمایند.
6- ایام حق التدریس مشمولین این قانون منوط به ارایه درخواست برابر «فرم شماره 1» و تایید ایام حق التدریس برابر « فرم شماره 2» و پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارمند و دولت جزء سابقه خدمت و بازنشستگی محسوب خواهد شد.
7- مبنای پرداخت کسورحداقل حقوق سال 96 به میزان - / 000 / 350 / 10 ریال می باشد.
8- ضرورت دارد، مفاد بخشنامه را به نحو مطلوب و به طروق مقتضی« رسانه های محلی، سامانه های اطلاع رسانی و...» به کلیه واحدهای اداری و آموزشی تابع ابلاغ گردد.
9- مدیران محترم مدارس و راهبران آموزشی موظفند، مفاد بخشنامه « فرم شماره 3» را به اطلاع ، رویت و امضاء کلیه همکاران رسانده و اصل آن را جهت نگهداری در سوابق به مدیریت/ اداره ذیربط ارایه نمایند.
10- واحدهای اموراداری مکلفند مفاد بخشنامه را به صورت مکتوب به همکاران مشمول که در وضعیت مرخصی زایمان، مرخصی بدون حقوق، مأموریت به سایر دستگاهها، مأمور به تحصیل و ... می باشند ابلاغ نمایند.
11- به منظور اعمال رویه هماهنگ و اجرای دقیق بخشنامه از انجام سلیقه ای امور خودداری و در صورت وجود هرگونه ابهام مراتب را به این اداره کل منعکس فرمایید. ضمناً به پیوست یکبرگ نحوه محاسبه ساعات تدریس هفتگی بر حسب سال، ماه و روز « پیشنهادی برای دبیران» جهت بهره برداری ارسال می گردد.

بخشنامه

نحوه محاسبه

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه